GOGO Lead Tech AB (publ)

GOGO Lead Tech AB (publ) är ett förvärvsorienterat bolag som erbjuder B2B-tjänster inom leadgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online.

Press releases

2021-01-04
VD uppdaterar

2020-10-05
Nyhetsbrev från VD

2019–05-03
Kommuniké årsstämma

2018–06-11
Kommuniké årsstämma

2017–06-30
Kommuniké årsstämma

Financial reports

2019–04-18
Årsredovisning 2018

2018–04-23
Årsredovisning 2017

2017–05-30
Årsredovisning 2016

Financial calendar

Här hittar du GOGO Lead Tech AB (publ) finansiella kalender. GOGO Lead Tech AB (publ) tillämpar principerna för tysta perioder. Under dessa perioder avstår företrädare för företagen från att svara på frågor eller kommentera den ekonomiska utvecklingen.

Q2

2020-08-21

Q3

2020-11-20

Bokslutskommuniké

2021-02-19

Board & Auditor

Chairman, Johan Lunquist

Johan has been a Board Member since 2016 and appointed as Chairman of the Board in May 2019. Partner in Graviton. 20 years background in the Venture Capital and 10 years experience of leading positions in Sweden and internationally within the telecommunications industry, Ericsson, Tele2 and Ahhaaa 118 100 (co-founder). Board of Director Positions in RF Coverage AB, Arowash AB (publ), Maven Wireless AB and Graviton AB. M.Sc. at the Royal Institute of Technology (KTH), Industrial Economics and Executive School.

Board Member & CEO, Christian Kronegård

Christian Kronegård, born 1988, has been a Board Member of GOGO Lead Tech AB since May 2019 and was appointed as Chief Executive Officer in August 2019. Since 2015, Christian has been a member of the Board of New Equity Venture International AB. Christian also works actively in several of the New Equity Venture International AB's subsidiaries.

Board Member, Marcus Petersson

Marcus Petersson, born 1980, is a Board Member of GOGO Lead Tech AB since May 2019. Marcus has over 10 years of experience in digital marketing and business development. For several years he has had leading positions in a number of the largest online gaming companies in Europe where he is primarily responsible for the UK and the Nordic markets. Marcus holds a Master of Science in Business Administration from JIBS and Bachelor of International Marketing from Auckland University of Technology. Marcus is independent in relation to both the Company and the company management as the Company's major owner.

Board Member, Alexander Winqvist

Alexander Winqvist, born 1989, has been a Board Member of GOGO Lead Tech AB since May 2019. Alexander has a background in the global TMT sector with Modern Times Group MTG AB primarily focusing on its digital initiatives in MTGx acting as a Vice President of M&A and Corporate Development. Alexander also has experience from M&A-/investment banking consulting. Alexander holds a M.Sc. Business Administration and Economics from Stockholm University and is currently the CEO of Orgo Tech AB, another Spotlight listed company.

Auditor, Thomas Daae

Auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton

Management

CEO, Christian Kronegård

Christian Kronegård, born 1988, has been a Board Member of GOGO Lead Tech AB since May 2019 and was appointed as Chief Executive Officer in August 2019. Since 2015, Christian has been a member of the Board of New Equity Venture International AB. Christian also works actively in several of the New Equity Venture International AB's subsidiaries.

Corporate governance

Bolagsordning
Bolagsordning för GOGO Lead Tech AB (publ) organisationsnummer 559078-0531, antagen på bolagsstämma den 12 augusti 2019.
§1
Bolagets firma är GOGO Lead Tech AB (publ).
§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§3
Bolaget skall, direkt eller genom hel- eller delägda dotterbolag, bedriva konsultverksamhet inom IT, management, datorprogramutveckling och genom dotterbolag eller intressebolag bedriva marknadsföring på Internet, samt att äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 579 999 och högst 10 319 996 kronor.
§5
Antalet aktier skall vara lägst 1 911 111 och högst 7 644 444. Alla aktier är av samma slag.
§6
Styrelsen skall bestå av 4 - 8 ledamöter utan suppleanter.
§7
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§8
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman.
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
§9
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
§10
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Revisor

Grant Thornton
Huvudansvarig
Thomas Daae

Listing info

The share capital of GOGO Lead Tech AB amounts to 2,579,999.85 SEK divided into 1,911,111 shares. The share capital of GOGO Lead Tech shall amount to at least 2,579,999.0 SEK and no more than 10 319 996 SEK divided into at least 1,911,111 shares and no more than 7 644 444 shares. All shares are issued and fully paid.

GOGO Lead Tech's shares are established under Swedish law and are denominated in Swedish kronor. The shares are accounted for by persons and are affiliated with Euroclear Sweden AB with the address: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. The company has a shareholding and the shares have equal rights to participate in the company's assets and profits and have the same right to dividend and surplus upon liquidation. There are no restrictions on the free transfer of shares, in addition to the lock-up agreements entered into by the Company's largest owner. Changes in shareholders' rights require amendment of the Articles of Association in accordance with applicable legislation.

The company has no holdings of own shares or other companies that may be relevant for the assessment of the company's financial situation. The company's share is not subject to compulsory redemption. During the last twelve months, there has been no takeover bid on the Company's share. GOGO Lead Tech's share is issued by the holder and the company's share book is handled electronically by Euroclear Sweden.